Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Integritetspolicy ÖDF

Öresunds Dansförening, 846501-8318, c/o Håkan Stanley, Sundholmsgatan 4, 216 41 Limhamn, (nedan kallad ÖDF) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för ÖDFs verksamhet.

I förekommande fall är ÖDF gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med RF, SF och IF.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att ÖDF ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

ÖDF behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (tex kursverksamhet, tävlingsverksamhet, sociala event, träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till medlemmar m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.).

Personuppgifterna behandlas vid licensansökan, vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

ÖDF behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och ÖDFs hemkommun.

ÖDF är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i ÖDF
 • Föreningsadministration (dans.se)
 • Deltagande i ÖDFs kursverksamhet
 • Deltagande i ÖDFs sociala sammankomster och event
 • Deltagande i ÖDFs tävlingsverksamhet
 • Licenshantering
 • Ansökan om bidrag
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar
 • Kontakt med medlem
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

ÖDF har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom ÖDFs verksamhet

Ändamål med behandlingLaglig grund
Hantering av medlemskap i ÖDFAvtal
FöreningsadministrationAvtal
Deltagande i ÖDFs kursverksamhetAvtal
LicenshanteringAvtal
Deltagande i ÖDFs tävlingsverksamhetAvtal
Ansökan om bidragRättslig förpliktelse
Sammanställning av statistik och uppföljningAllmänt intresse
UtblidningarAllmänt intresse, avtal
Kontakt med ÖDFIntresseavvägning
Besök på vår hemsidaIntresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medierIntresseavvägning och ibland samtycke

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

ÖDF kommer genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som är registrerad i ÖDF har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende ÖDFs behandling av dina personuppgifter. ÖDF ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får ÖDF ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.

Du har även i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket.
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende ÖDFs behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Mer information om hur ÖDF arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Om du vill veta mer

Har du frågor om ÖDFs personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.

Vill du begära att få ett registerutdrag ber vi dig skriva ett undertecknat brev där du anger personnr, samt fullständigt namn och folkbokföringsadress och postar detta till: Öresunds Dansförening, c/o Håkan Stanley, Sundholmsgatan 4, 216 41 Limhamn.

Svaret på din begäran skickas inom 30 dagar och alltid till din folkbokföringsadress för att undvika att uppgifter sprids till fel person.